سفارش تبلیغ
صبا ویژن
از فــــرش تا عـــــــــرش

زمانه ی عجیبی است !

برخی مردمان امام گذشته راعاشقند، نه امام حاضر را !

 میدانی چرا ؟!

امام گذشته را هرگونه بخواهند تفسیرمی کنند،

اما امام حاضر را باید فرمان ببرند. . .

وکوفیان عاشورا را اینگونه رقم زدند. . .


خط خطــی شده در چهارشنبه 90/9/30ساعت 5:1 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |