سفارش تبلیغ
صبا ویژن
از فــــرش تا عـــــــــرش

دنیایــــــ.م

در

چشمــانی

خلاصه میشود

که

تـــــــــــــــ.و

روبرویش ایستاده باشی .. .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مخاطبِ خاص!

 خط خطــی شده در جمعه 91/5/13ساعت 3:22 صبح به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |