شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

هلوع♥

+ آسمونِ بيچاره حق داره گريه کنه از دستِ اين شهرو مردمش... *دوس داره بشوره ناپاکي هايِ اين شهرو خب!!* حالا مردمِ ما هي گناه کنن:( *بـبــار بــاران.. ببــــــــــــار...*
هلوع♥
عاشقِ بارونمااا... اما ميدونم اين گريه يِ آسمون، گريه ي درده!! د ر د . . .
واقعاً خـــيلي دلش پر بود . . . صداي گريه شم خـــيلي بلند بود. من از صداي اون يهو از خواب پريدم . . . راستش يه خرده هم ترسناک بود!
هلوع♥
من سرِ همين گريه هاش از ساعتِ 4صب تاحالا بيدارم.. :ا
اينجام ابريه...
هلوع♥
وضعِ خيابونايِ اينجا ديدنيه!! صددرصد امرو تو اخبار ميگه.. همه تا زانو تا آب.. .:ا
هلوع♥
ملّت يکم فک نميکنم خدا چرا اين بارونو فرستاده... يکم به اين فکر نميکنن که بخاطرِ گناهاشون بوده... تازه گناهاشونو بيشترم کردن!! آقايون که حالا هيچ،ولي بعضي از خانما هم شلوارشونو درحدِزانو داده بودن بالا... انگار اومدن کنارِ دريا... وضعِ دريا بهتره والا اخيرا!!!:| سيل بياد اين شهرم ببره حق داره بخدا. ..
آره واقعاً ...! :(
هلوع♥
:(
هلوع♥
کجاش خنده داره مادر؟:ا
نميدونم چرا خنده م گرفت از حرص خوردنت :دي
هلوع♥
خودت بيا رشت ببين حرص نميخوري؟!!! گرچه... وضعِ تهران بهتر از رش نيس:( متاسفانه. . .
اره شمال وضعش خيلي خرابه
هيع...
هلوع♥
مثِ تهران!!!:| فق مشکل اينجا ازين نظر بيشتره که ما بچه حزب اللهي هاش اينارو ميبينيمو سکوت ميکنيم........... گرچه چن وخته که نميتونم سکوت کنم ديگه!
گاهي وجودمون خودش بيشترين فرياده... وقتي ك باباتو ميبينن و ناخودآگاه موهاشونو تو ميبرن.... وقتي كه.......................
هلوع♥
اينجا که تا بهشون حرف نزني عينِ خيالشون ني... تازه حرفم که ميزني يا ميگن به توچه يا لبخند ميزنن ميگن باشه و هيچ تغييري تو خودشون ايجاد نميکنن:|
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top